http://www.ngrec51.tsu.ac.th/
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 7 ก.ย.63 ถึงวันที่ 30 ก.ย.69
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : วันนำเสนอผลงานจริง (Presentation Date) --> 18 ธันวาคม 2563 (18 December 2020)