http://www.ngrec51.tsu.ac.th/
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 7 ก.ย.63 ถึงวันที่ 30 ก.ย.69
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : วันสุดท้ายของการส่งคลิปวีดีโอการนำเสนอ (Submit the video presentation) --> 8 ธันวาคม 2563 (8 December 2020)