http://www.ngrec51.tsu.ac.th/
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 16 ต.ค.63 ถึงวันที่ 30 ต.ค.69
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ด่วนที่สุด !!! บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ขยายเวลารับสมัครบทความงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 51 จากวันที่ 19 ตุลาคม 2563 เป็นวันที่ 25 ตุลาคม 2563