http://www.ngrec51.tsu.ac.th/
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
About us
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์ของการจัดประชุม
ขอบเขตการจัดประชุม (Session)
ภาคีเครือข่าย
หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม
รางวัลสำหรับผู้ชนะการนำเสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral Presentation)
 
หลักการและเหตุผล กลับหน้าหลัก

โครงการ

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 51

(The 51th National Graduate Research E-Conference, 2020)

------------------------------------------------------

 

หลักการและเหตุผล

          ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) และสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) ได้ร่วมกันจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ โดยเริ่มจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2542 ใช้ชื่อว่า “The 1th National Graduate Research Conference : NGRC จากนั้นได้มีการจัดประชุมวิชาการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมีสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ

          ในปี 2563 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ในฐานะสถาบันสมาชิก ทคบร. และ สคบท. ได้รับเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 51 “The 51th National and International Graduate Research Conference, 2020” เพื่อให้นิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และผู้สนใจ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลทางวิชาการ ผ่านการนำเสนอบทความวิจัยในศาสตร์และสาขาวิชาที่หลากหลายทั้งในรูปแบบบรรยายและโปสเตอร์ต่อที่ประชุมวิชาการ รวมถึงรับฟังการปาฐกถาพิเศษในหัวข้อที่เป็นประเด็นสำคัญที่กระทบกับความยั่งยืนของประเทศและบัณฑิตศึกษา โดยในการประชุมวิชาการครั้งนี้จะมีกิจกรรมการนำเสนอ 3 MT (Three Minute Thesis) เพื่อฝึกนิสิตบัณฑิตศึกษาในการสรุปความคิดรวบยอดและนำเสนอในเวลา 3 นาที ให้บุคคลทั่วไปเข้าใจได้ด้วย