http://www.ngrec51.tsu.ac.th/
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
About us
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์ของการจัดประชุม
ขอบเขตการจัดประชุม (Session)
ภาคีเครือข่าย
หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม
รางวัลสำหรับผู้ชนะการนำเสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral Presentation)
 
วัตถุประสงค์ของการจัดประชุม กลับหน้าหลัก

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และผู้สนใจ ได้เผยแพร่ผลงานวิจัย

2. เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และสามารถนำไปสู่การสร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่

3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลทางวิชาการระหว่างกัน