TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ข่าวสารประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
ประกาศ ผู้นำเสนอสามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม (Full Paper)
กำหนดการจัดงานประชุมภาพรวม ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563
แนวทางการจัดส่งคลิปวีดีโอการนำเสนอผลงานภาคบรรยายและการแข่งขัน 3MT
ด่วนที่สุด !!! บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ขยายเวลารับสมัครบทความงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 51 จากวันที่ 19 ตุลาคม 2563 เป็นวันที่ 25 ตุลาคม 2563
เปิดรับสมัครบทความฉบับเต็มพร้อมชำระเงิน (Registration for full article and payment) --> 9 กันยายน – 25 ตุลาคม 2563 (9 September – 25 October 2020)
ประกาศผลการพิจารณาผลงาน (Notify of article acceptance) --> 20 พฤศจิกายน 2563 (20 November 2020)
ส่งบทความให้เจ้าของผลงานปรับแก้ (Return the reviewers’ comment) --> 21 - 30 พฤศจิกายน 2563 (21 - 30 November 2020)
วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับเต็มที่แก้ไขตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ (Submit the corrected full article) --> 4 ธันวาคม 2563 (4 December 2020)
วันสุดท้ายของการส่งคลิปวีดีโอการนำเสนอ (Submit the video presentation) --> 8 ธันวาคม 2563 (8 December 2020)
วันนำเสนอผลงานจริง (Presentation Date) --> 18 ธันวาคม 2563 (18 December 2020)


หน้าที่ :